Sản phẩm
Vỏ hộp carton in Flexo
Vỏ hộp gạch Hacera
Mã sản phẩm:

KT vỏ hộp 30.6cm x 6.3cm x 45.6 cm
Loại A nền vàng